. ROSEA – רדיו העולם / רדיו NEL מונדו - אוכף רוזלבה

. ROSEA – רדיו העולם / רדיו NEL מונדו – אוכף רוזלבה

כיתוב לוגו הגלובוס צבועות 2

ROSEA עלה על ידי הדיוויזיה

רדיו העולם / רדיו NEL מונדו

ROSEA עלה על ידי הדיוויזיה

ROSEA רדיו

ROSEA עלה על ידי הדיוויזיה

ROSEA רדיו ITALIANE

לוגו ורוד 11.1.2016

רוזלבה האוכף