rosea - "  הפרלמנט VIRTUAL Internationational של מדינות rosea" - רוזלבה SELLA

rosea – ” הפרלמנט VIRTUAL Internationational של מדינות rosea” – רוזלבה SELLA

הפרלמנט VIRTUAL Internationational של מדינות rosea

rosea, שכן הוא יצר רשת של תקשורת האינטרנט העולמית, עדיף לתאם המטה השונה, נוכח השונה מחלקות הלאומיות, המשרד האגור rosea, הוא מחליט ליצור מקום מפגש ייחודי.

זה ייקרא “הפרלמנט VIRTUAL Internationational של מדינות rosea”, בה יושבים נציגי כל מחלקת הלאומית. בשנת “הפרלמנט VIRTUAL Internationational של מדינות rosea” תוכלו לשבת נציג לכל לאומי מחלקת, המשרד האגור rosea, בפועל בעולם הווירטואלי rosea ייוצג על ידי אדם טבע עבור כל מחלקה כי מדינות בעולם.