ROSEA - מחלף הסחר העולמי ורוד  - אוכף רוזלבה

ROSEA – מחלף הסחר העולמי ורוד – אוכף רוזלבה

מחלף סחר עולמי

La WORLD TRADE INTERCHANGE ROSEA ( Unione per promuovere la collaborazione commerciale internazionale ROSEA) הוא סקטור פנימי ב-ROSEA המביא יחדיו חברות גלובליות, כדי לקדם, להפיץ ולתמוך במיזמים שלהם בחברה, ליצור הטבות הדדיות ולטפח הזדמנויות עבודה ולסייע להם בכל שירותים אחרים וצרכים לוגיסטיים ותפעוליים.

לעולם הרווח והאי-רווח יש את היכולת ל&8217; ממשק באמצעות הכללים המסופקים על-ידי החוק. ב TESSERATi/הקשורים אתה יכול לתת הטבות אחד לשני.

רוזלבה האוכף