ROSEA - עקרונות ROSEA - אוכף רוזלבה

ROSEA – עקרונות ROSEA – אוכף רוזלבה

אלה הם הכללים של החיים של מי מזוהה בפילוסופיה של ROSEA

– 1) ויוי נל כנה ’ לבנות פעם להרוס.
– 2) לא אהיה שותף של הפושעים, לא לגנוב או לפגוע.
– 3) המאסטר. תמיד יש לכבד, הקשיב,הגן, אמנויות שלה צריך להיות משופרת.
– 4) להיות בטוח לתקשר, לחשוף, לחנך, משותף של דברים מועילים ומביאי תועלת לשני הצדדים.
– 5) לפעול מיידית במקרה של סכנה ממשית, צריך כל חלק המגורים של שלנו נוצר.
– 6) זכור, את הקצוות חופש זה מתחיל השני ולא לך טוענים כבוד הדדי.
= אמת ’, איזון, סדר, החוק, מוסר ’, צדק =
ROSEA עם לוגו, כתובת
לוגו ורוד 11.1.2016