ROSEA - הברית ROSEA & הלשכה המרכזית של החקירה אלבניה - אוכף רוזלבה, רזא Furxhiu - אוכף רוזלבה

ROSEA – הברית ROSEA & הלשכה המרכזית של החקירה אלבניה – אוכף רוזלבה, רזא Furxhiu – אוכף רוזלבה

הברית ROSEA

&

הלשכה המרכזית של החקירה אלבניה

אוכף רוזלבה, רזא Furxhiu

מייסד הנשיא ROSEA רוזלבה האוכף

 


ד ר. Furxhiu רזא

 

בלש פרטי “הלשכה המרכזית של החקירה אלבניה” in collaborazione con il Ministero dell’Interno (שירותי ביקורת פנימית) – Diretore Generale Alket Furxhiu

האתר : הלשכה המרכזית של החקירה אלבניה

Possiamo offrire tutte le nostre attività investigative ai tesserati ROSEA con un vantaggio del 4%.

 

Secondo un’intesa con l’Associazione ROSEA, nello stato italiano, si chiude un accordo di cooperazione con l’Agenzia InvestigativaCentral Bureau Of Investigation Albaniasulla prevenzione di molti fenomeni criminali e contro la tratta di esseri umani.

Ringraziando l’onorevole Presidente Rosalba Sella. – Diretore Generale Alket Furxhiu

ד ר. Furxhiu רזא

דיפלומטים האירופית האוניברסיטה של אוקראינה

Laurea in giurisprudenza. ,

1)ECCELLENZA DEL LAVORO:

Ambasciatore Onorario Agenzia Intelligenze Europea 2010.
מנכ (AMA) הסוכנות למלחמה בסמים רומניה-אלבניה.
Partito IPA International Police California Sezione USA.
מנכ (CBI) החקירה 5 שנים.
Per 7 anni Agente segreto per il Governo.
Firma Bussines parte per legname privato di 10 שנים
e il partito lavora come coordinatore principale.
Laureato in due anni come Ufficio Federale Detective del Brasile e capo dopo della polizia per la sicurezza privata 3 שנים.

Direttore Generale A.E.C.P Associazione Europea Closse Protezione per l’Albania, dopo laureato come vincitore di AXJ America come Direttore per il Balcani e,Internacionale per l’Albania per i bambini scomparsi e le persone scomparse Ricercate e come anche parte da membro di un’organizzazione per la pace mondiale

2)תואר ראשון באוניברסיטת החוק דיפלומטיה אוקראינה האירופית דיפלומטי
3)חבר כבוד של ד ר הוד. FURXHIU רזא
Missione diplomatica degli Stati Uniti Relazioni internazionali Uwww.usadiplomatic-gov.org

ד ר. Furxhiu רזא

European University of Diplomatic Ukraina

Graduated in Law. ,

WORK ECPERIENCE:

Awarded the honorary Ambassador (Desi) Intelligent Agency European.

Director General ( AMA) Agency Anti-Drug Romania-Albania

Regular Member IPA International Police Assotiacion California Section USA .

Director General ( CBI) Investigation 3 yers ..and Agent Secret 7 yers Goverment Albania.

General Manager in private firm lumber of 10 years… also worked as Chief Coordination.

Against the Anti-Terror.. Laureate the office as Federal Investigation Detective Brasil..and Police Chief Private Security in two years..and

Director General A.E.C.P Associazione Europea Closse Protection four Albania..

and laureate from AXJ America as Director for the Balkans and Albania for missing children and missing people with honorary President Ed Vallejo..USA.

and as a member in an organization for world peace.

 

American Diplomatic Mission of International Relations Intergovernmental Organization

EXCELLENCY HONORARY MEMBER DR. FURXHIU רזא – חבר כבוד של ד ר הוד . FURXHIU רזאwww.usadiplomatic-gov.org

הלשכה המרכזית של החקירה אלבניה

Anche in continua collaborazione con strutture pure

 • Interpol, Europol, ועוד.

Nuove imposte sull'energia = meno energia Nuove imposte sull'energia = meno energia Nuove imposte sull'energia = meno energia Nuove imposte sull'energia = meno energia Nuove imposte sull'energia = meno energia

 

Prevenzione, individuazione, documentazione e indagini preliminari di reati commessi da dipendenti della Polizia di Stato, indipendentemente dalla loro funzione e grado, per reati penali consumati durante e dopo l’esercizio del loro dovere.
Ispezione del lavoro di tutte le strutture della Polizia di Stato per il rispetto della legislazione in vigore e degli standard richiesti per garantire la loro responsabilità, efficacia ed efficienza.
CENTRAL è un’organizzazione indipendente istituita in conformità con il Codice Civile della Repubblica di Albania. Svolge la sua attività in conformità con le leggi nazionali e internazionali e in collaborazione con organizzazioni governative e non governative all’interno e all’esterno del paese, per il miglior sviluppo della sua struttura. Il Central ha il diritto di aprire le sue filiali in tutto il territorio della Repubblica d’Albania. מארגן כנסים, ימי עיון, סמינרים ופעילויות עם אנשי מקצוע ממגזרים שונים, sia nazionali che esteri. L’ufficio investigativo centrale è ben noto all’Agenzia di sostegno della società civile (AMSHC). Il Central Bureau of Investigation è riconosciuto dall’Agenzia per il supporto della società civile.

Central Bureau Of Investigation Albania ha come scopo:

1 – Identificare le cause, i fenomeni e le tendenze dei fenomeni criminali e presentare alternative, conclusioni e raccomandazioni nelle strutture pubbliche e statali responsabili della prevenzione e della lotta contro di esse.

2 – Presentare un approccio alternativo ai problemi e ai fenomeni nel campo della criminalità organizzata e del terrorismo.

3 – Aiutare a trovare nuovi modi e metodi di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo.

4 – Organizzare attività di sensibilizzazione, seminari, conferenze, ימי עיון, conferenze e pubblicazioni speciali per specialisti dell’informazione e il pubblico su questioni di problemi della società albanese nei settori della criminalità organizzata e del terrorismo.

5 – Aiutare con le raccomandazioni e l’assistenza della legislazione albanese qualificata a migliorare la prevenzione e la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.

6 – לספק מוסמך סיוע לקורבנות הפשע המאורגן והטרור עם מנוסה, המתמחה בשיתוף עם גופי המדינה. לספק שירותי מומחים לקורבנות פירטיות וירטואלי, פשיעה קיברנטית, החיפוש אחר נעדרים.

7 – לספק סיוע מוסמך בהכשרת העובדים של מדינת המשטרה הפרטית בתחומי המאבק נגד הפשע המאורגן, טרור ושחיתות, באמצעות שיתוף פעולה הדדי, כמו גם הסבה ואת ההתמחות בתחומים אלה:

בעקבות המטרות לעיל:

את הלשכה המרכזית של החקירה אלבניה ha il diritto di aprire la propria filiale in tutto il territorio della Repubblica di Albania.

מארגן כנסים, ימי עיון, סמינרים ופעילויות עם אנשי מקצוע בתחומים שונים, מקומיים וזרים.

את הלשכה המרכזית של החקירה אלבניה per raggiungere lo scopo e l’oggetto dell’attività descritta nello statuto è autorizzato a esercitare qualsiasi attività economica legale. Quando l’esercizio di un’attività è subordinato alla necessità di ottenere un permesso o una licenza, il Centro tramite la persona autorizzata presenta l’organismo di richiesta responsabile.

CENTER è un’organizzazione non profit indipendente che non persegue scopi economici o politici stabiliti in conformità con il Codice Civile della Repubblica di Albania. את פעילותה, מתבצעות על פי חוקים מקומיים וארגונים בינלאומיים, תוך שיתוף פעולה עם ארגונים לא-ממשלתיים וממשלתיים כל & #8217; #8217; בתוך ומחוץ למדינה כל &, עבור התפתחות טובה יותר של מבנהו.

Sotto una succinta presentazione della nostra organizzazione ed un succinto elenco dei nostri servizi:

La fase di raccolta prove è estremamente delicata: se non viene svolta con perizia e con la necessaria conoscenza dei limiti imposti dalla legge può invalidare l’intero processo investigativo. Disponiamo di una rete capillare di investigatori con esperienza pluriennale, preparati e abituati a comparire in giudizio e dotati degli strumenti tecnologici più avanzati.

Nello scenario attuale è indispensabile disporre di figure con competenza ed esperienza nell’individuazione di prove in ogni tipologia di apparato digitale. Per questo disponiamo di un team di esperti in Digital Forensic, che intervengono in fase di raccolta delle prove, e le cui evidenze diventano parte del dossier consegnato al cliente al termine dell’attività.

A presidio di ogni fase del percorso investigativo della nostra organizzazione ci sono la professionalità e la competenza dei nostri esperti legali, essenziali per definire la strategia investigativa, analizzare le prove, stendere i dossier e coordinare l’intero processo.

Le più diverse discipline scientifiche si intrecciano sempre più spesso con i percorsi di indagine condotti dalla nostra organizzazione. ו’ perciò fondamentale avere un team di consulenti scientifici interni a cui potersi appoggiare nel corso del processo investigativo.

Disponiamo di una divisione specialistica per la valutazione del merito creditizio, le indagini finanziarie e la risoluzione dei problemi legati al rapporto di fiducia tra aziende e clienti. Offre servizi e consulenze in ambito pre-contrattuale, nella fase di valutazione pre-legale e nel credit management in outsourcing.

Elenchiamo sotto i nostri servizi in tutto il territorio della Repubblica di Albania e Afari Internacionale

Attività di Indagine in Ambito Privato

 • Indagine Matrimoniale
 • Indagine pre-matrimoniale
 • Indagine Patrimoniale
 • Ricerca Persone Scomparse
 • Indagini per accompagnamento minori
 • Servizio Fotografico e/o filmato
 • Partecipazioni ad Udienze Testimoniali

Attività d’indagine in ambito commerciale

 • Indagine su individuazione cause della differenza inventariale e/o ammanchi
 • Indagine su raccolta di informazioni reperite presso i locali del committente

Attività di indagine in ambito difensivo

 • Studio della pratica con il cliente e consultazione
 • Indagini per reperire elementi di prova/convalida alibi/ricerca testimoni/raccolta testimonianze e/o interviste
 • Servizio Fotografico e/o filmato

Attività Investigazioni aziendali e servizi alle aziende

 • Assenteismo
 • Royalty Auditing
 • Accertamento dell’Aliunde Perceptum
 • Raccolta Prove Violazione Patto di Non Concorrenza
 • Tutela dei Brevetti
 • Lotta alla Contraffazione del Marchio
 • Licenziamento per Furto in Azienda, per Finta Malattia, falso infortunio del Dipendente
 • Spionaggio industriale
 • Informatica forense
 • Bonifiche ambientali e telefoniche
 • Ricerca e Bonifica Cimici e Microspie Ambientali
 • Forensic Accounting
 • Concorrenza Sleale
 • Consulenze Tecniche
 • Investigazioni Penali
 • Indagini Pre-Assunzionali

Inoltre diamo un servizio speciale di salva debiti di aziende italiane ed estere trasferendo la società ed i debiti in un stato estero. Annotiamo che questo e’ un servizio molto richiesto ultimamente.

 

 

 

רוזי בכוונת לעבד בטיחות דיבור 360 gradi, ללא גבולות או דעות קדומות.

אבטחה היא הבסיס של החיים, אם האבטחה אינה בקידמה, לא שם כ בראש סדר העדיפויות בהקשר לכל, ogni nostra realtà potrebbe essere compromessa.

פרויקט האבטחה ורוד – לחץ כאן

 

 

 

 

ROSEA opera come circuito di divulgazione גלובל חדשות, הוא רוחבי, א-פוליטי ומקבל את כל הדתות.. מטרת האגודה היא ROSEA לתת תרבות, להקל על דיאלוג ותקשורת בין העמים, להפגיש עמותות, ONLUS, הקונפדרציות, אנשי מקצוע , חוקרים וארגונים לא-ממשלתיים, לאחד ב פלטפורמה העולם ללא מטרות רווח כדי להשיגו לשדך את הפלטפורמה של רווח, שימוש איפה אסוציאטיבי בין העזרה המשויכים, ברחבי העולם, גם יצירת, באותו זמן, כוח כביר של תקשורת והפצה באמצעות שיטות ואמצעים שונים, מינוף באינטרנט כמו כביש מהיר עם נימים הסתעפות, האפשרות של תרגומים. באפשרותך ליצור צוות ROSEA ( שולחנות עגולים) STAFF operativi, ממוקמת ב משרד וירטואלי, אחד עבור כל אומה, ( 220 האומות) איפה יפתחו 11 נושאי דיון ורוד ופרויקטים שונים שנערך.

I COLLABORAZIONE E ALLEANZA CON

Bc Producciones México DI ROMINA BULHOSEN

ROSEA – הבית – CLICCA קוואי

ROSEA – הבית – ורוד חדשות לעיתונות העולם – לחץ כאן

תקשורת התודעה האוניברסלית פרוייקט = "ROSEA & העולם AGORA הקיסרי"

ROSEA – מה ROSEA – לחץ כאן

Gmail 2

roseanpw@gmail.com

 

רוזלבה האוכף